REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZJI

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez następujące podmioty, działające łącznie jako: „Dostawca”:

 1. SIP7 sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-737) przy ul. 27 grudnia 17/19 lok. 501, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 842809 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS) oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 12850, NIP: 7831818824, REGON: 386120512, kapitał zakładowy 5.000 zł;

 2. Korbank Media Cyfrowe sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-677) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 263862 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS) oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 6729, NIP: 8971721120, REGON: 020373926, kapitał zakładowy 50.000 zł;

 3. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-677) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 497167 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS) oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 10852, NIP: 8971796371, REGON: 022348499, kapitał zakładowy 5.000 zł;

 4. Korbank Data Center sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-677) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 438674 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS) oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 12582, NIP: 1231273626, REGON: 146365292, kapitał zakładowy 5.000 zł.

 1. Podmiotem upoważnionym do reprezentacji wszystkich podmiotów wskazanych jako Dostawca wobec Abonenta jest SIP 7 sp. z o. o. Abonent może się kontaktować z Dostawcą na adres pocztowy SIP7 sp. z o. o. wskazany w ust. 1 lit. a, telefonicznie pod numerem: 67 343 11 11 (opłata według taryfy operatora), a także mailowo na adres: bok@sip7.pl.

 2. Dostawca świadczy Usługę w zasięgu Sieci oraz możliwości technicznych, w granicach przepisów obowiązującego prawa.

 3. Warunki świadczenia Usług na rzecz Abonenta określają dokumenty umowne („Dokumenty Abonenckie”) takie, jak w szczególności: Zamówienie, Umowa abonencka („Umowa”), Regulamin świadczenia usług telewizyjnych („Regulamin”), Cennik usług telewizji („Cennik”), Regulamin Promocji – jeżeli ma zastosowanie. Jeżeli Dokumenty Abonenckie nie stanowią inaczej, ilekroć mowa jest w nich o: warunkach świadczenia Usługi, warunkach Umowy, warunkach umownych, postanowieniach Umowy, postanowieniach umownych – należy przez to rozumieć postanowienia wszystkich Dokumentów Abonenckich.

 4. Jeżeli warunki Umowy lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Dostawca będzie porozumiewał się z Abonentem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez niego w tym celu i za pomocą środka umożliwiającego kontaktowanie się przy wykorzystaniu tych danych (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon lub sms, w zależności od zakresu zgód udzielonych przez Abonenta). Abonent może się kontaktować z Dostawcą w sposób analogiczny, za pośrednictwem danych kontaktowych SIP7 sp. z o. o., określonych w ust. 2 oraz ust. 1 lit. a.

 5. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Abonentów niebędących przedsiębiorcami lub przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. DEFINICJE.

Na potrzeby Dokumentów Abonenckich stosuje się definicje bezpośrednio opisane w ich postanowieniach, jak również określone poniżej:

 1. Abonament” – stała opłata miesięczna należna Dostawcy od Abonenta z tytułu świadczenia Usług, z wyłączeniem usług podlegających dodatkowej opłacie (np. Usług dodatkowych), w szczególności wykraczających poza zakres Podstawowej Obsługi Serwisowej;

 2. Abonent” – podmiot, z którym Dostawca zawarł Umowę abonencką;

 3. Aktywacja” – zespół czynności Dostawcy (w tym uruchomienie sygnału), umożliwiających rozpoczęcie korzystania z Usług przez Abonenta;

 4. Awaria” – nieplanowana przez Dostawcę nieprawidłowość w funkcjonowaniu Sieci lub Sprzętu, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług, w tym niedotrzymaniem umownych parametrów jej jakości;

 5. Biuro Obsługi Klienta” – lokal Dostawcy przeznaczony do obsługiwania Abonentów, ul. Szpitalna 37, 77-400 Złotów, którego adres znajduje się w Serwisie Internetowym Dostawcy;

 6. Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

 7. Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy abonenckiej) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli Dokumenty Abonenckie nie stanowią inaczej, zapisy dotyczące Konsumenta stosuje się również do Abonenta będącego osobą fizyczną, który zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 8. Lokal” – przyłączona do Sieci, wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, w którym świadczone są lub mają być świadczone Usługi;

 9. Okres Rozliczeniowy” – miesiąc kalendarzowy stanowiący okres, za który dokonywane są rozliczenia należności z tytułu Umowy;

 10. Podstawowa Obsługa Serwisowa” – określone w Dokumentach Abonenckich usługi w zakresie prawidłowości funkcjonowania Usługi, Sieci i Sprzętu (interwencja serwisu technicznego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca; usuwanie Awarii na zasadach określonych w Regulaminie; a także naprawa lub wydanie nowego Sprzętu (o ile został udostępniony Abonentowi przez Dostawcę w ramach Umowy) w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia wynikłego wad Sprzętu lub Sieci, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca lub producent Sprzętu);

 11. Przedstawiciel Dostawcy”– osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy lub uprawniona do wykonywania jej postanowień, a także osoba wykonująca w imieniu Dostawcy czynności techniczne konieczne do świadczenia Usług na rzecz Abonenta;

 12. Serwis Internetowy Dostawcy” – strona internetowa Dostawcy pod adresem: sip7.pl;

 13. Sieć” – internetowa sieć telekomunikacyjna znajdująca się w dyspozycji SIP7 sp. z o. o., wykorzystywana do świadczenia Usług;

 14. Siła wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki, stany wyjątkowe, epidemie, itp.;

 15. Sprzęt” – urządzenia elektryczne lub elektroniczne wraz z akcesoriami, przeznaczone do odbioru Usług (w szczególności: dekoder umożliwiający dekodowanie sygnału Usługi) udostępnione Abonentowi przez Dostawcę do używania przez czas trwania Umowy. Postanowienia Regulaminu dotyczące Sprzętu stosuje się w odpowiednim zakresie także do sytuacji, w których Abonent dysponuje własnym Sprzętem;

 16. Trwały nośnik” – materiał lub narzędzie umożliwiające Abonentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna;

 17. Umowa zawarta na odległość” – Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;

 18. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy” – Umowa z Konsumentem zawarta:

  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi Klienta),

  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a,

  3. w lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibie Dostawcy lub Biurze Obsługi Klienta) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi Klienta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron).

 19. Urządzenie” – urządzenie Abonenta umożliwiające korzystanie z Usług, w szczególności odbiornik telewizyjny spełniający wymagania opisane w Dokumentach Abonenckich; 

 20. Usługa”/”Usługa główna” – usługa polegająca na transmisji nadawanego przez producentów i nadawców telewizyjnych sygnału telewizyjnego do Urządzenia poprzez Sieć (technologia IPTV) wraz z Podstawową Obsługą Serwisową, świadczona przez Dostawcę na rzecz Abonenta na podstawie Umowy. Szczegółowy zakres Usług świadczonych na rzecz konkretnego Abonenta określają przyjęte z nim Dokumenty Abonenckie;

 21. Usługi dodatkowe” – niebędące Usługą główną, ale pozostające w powiązaniu z nią dodatkowe usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta;

 22. Zamawiający” – podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy abonenckiej;

 23. Zamówienie” – porozumienie, na podstawie którego Strony wskazują zakres Usług, które mają być przedmiotem Umowy abonenckiej, pozwalające na zweryfikowaniu, czy istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi w Lokalu Abonenta.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a jeżeli Dostawca zapewnia taką możliwość – także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy zawarcia Umowy spośród form zapewnionych przez Dostawcę.

 2. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Dokumentach Umownych oraz stwierdzeniu przez Dostawcę istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług w Lokalu.

 3. Postanowienia dotyczące zawarcia Umowy stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zakresu świadczonych Usług.

 4. W przypadku zawarcia Umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych, Regulaminy promocji traktować należy jako uregulowania szczególne wobec pozostałych Dokumentów Abonenckich.

 5. O ile Dokumenty Abonenckie lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] Kodeksu cywilnego) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] Kodeksu cywilnego). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, Dostawca utrwala i dostarcza Abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

§ 4. ABONENT.

 1. Umowa abonencka jest zawierana:

 1. w imieniu Dostawcy – przez Przedstawiciela Dostawcy,

 2. przez Abonenta – osobiście albo przez działającego w jego imieniu i na jego rzecz przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Dostawcy oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 1. Zawarcie Umowy abonenckiej może zostać uzależnione od podania przez Abonenta następujących danych:

 1. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko; numer ewidencji PESEL jeżeli Abonent go posiada albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku Cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu; ;

 2. w przypadku Abonentów niebędących osobami fizycznymi: nazwa, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.

Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane, np. numer telefonu, adres e-mail, czy adres.

 1. Dostawca, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązań, może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od:

 1. dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy;

 2. pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dostawca powiadamia Abonenta o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

 1. Dostawca może odmówić zawarcia Umowy abonenckiej lub zawrzeć Umowę abonencką na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta, w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta. W szczególności Dostawca może odmówić zawarcia Umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych lub żądać zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy abonenckiej, poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości sumy opłaty przyłączeniowej oraz aktywacyjnej, jak również sześciokrotności Abonamentu. Dostawca może również żądać złożenia kaucji za Sprzęt oddany do używania.

 2. Dostawca uprawniony będzie do zaspokojenia swych roszczeń z kwot opisanych w ust. 4, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty należności. Postanowienia zdania pierwszego nie naruszają uprawnienia Dostawcy do zawieszenia świadczenia Usług lub wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem właściwego trybu, przewidzianego Dokumentami Abonenckimi. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym Abonent zobowiązany będzie do uzupełnienia kwot opisanych w ust. 4, w terminie 7 dni od wezwania Dostawcy.

 3. Dostawca zwróci Abonentowi kwotę opisaną w ust. 4, w terminie 7 dni od wygaśnięcia Umowy oraz zaspokojenia przez Abonenta roszczeń Dostawcy wynikających z Umowy.

 4. Dostawcy przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy abonenckiej, jeżeli Zamawiający posługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności.

§ 5. ODBIÓR I ŚWIADCZENIE USŁUG.

 1. Dostawca świadczy Usługi poprzez transmisję zakodowanego, nadawanego przez producentów i nadawców telewizyjnych sygnału telewizyjnego do Urządzenia poprzez Sieć (technologia IPTV). Usługi świadczone są w standardzie HD lub SD, zgodnie z oznaczeniem poszczególnych programów

 2. Do odbioru Usług niezbędne jest posiadanie przez Abonenta Sprzętu dekodującego udostępnianego Abonentowi przez Dostawcę na czas trwania Umowy. Jeżeli pozwalają na to warunki techniczne, Dostawca może pozwolić Abonentowi na korzystanie z własnego Sprzętu.

 3. Korzystanie z Usługi wymaga dysponowania przez Abonenta stałym dostępem do Internetu o gwarantowanej przepustowości minimum 100 Mb/ s (dla każdego Urządzenia) dostarczanego przez SIP7 sp. z o. o.

 4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Abonent jest upoważniony do korzystania z Usługi przy wykorzystaniu wyłącznie jednego Urządzenia.

 5. Odbiornik telewizyjny lub inne urządzenie projekcyjne przeznaczone do odbioru usług telewizyjnych, stanowiące Urządzenie, dla prawidłowego i pełnego korzystania z Usług powinno umożliwiać odbiór telewizyjnego sygnału cyfrowego oraz posiadać wejście typu Ethernet. Dostawca udziela Abonentowi wsparcia informacyjnego w zakresie weryfikacji czy dane Urządzenie jest odpowiednie do prawidłowego korzystania z Usług – za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 6. Dostawca świadczyć będzie Usługi na rzecz Abonenta na podstawie Umowy abonenckiej, która powinna zostać zawarta najpóźniej z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Abonenta. Dostawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w terminie wskazanym w Umowie abonenckiej, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od jej zawarcia.

 7. Dostawca uprawniony jest do zróżnicowania zakresu oraz cen Usług dostępnych dla poszczególnych grup Abonentów, w tym w szczególności jego ograniczenia dla Abonentów korzystających z Usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub dla celów publicznego odtwarzania rozprowadzanych programów, w zależności od zakresu posiadanych przez Dostawcy uprawnień. Zakres oferowanych Usług zależy również od istniejących możliwości technicznych.

 8. Jeżeli bieżąca oferta Dostawcy zapewnia taką możliwość, Usługa może być świadczona z wykorzystaniem więcej niż jednego Urządzenia (Usługa Multiroom). Usługa Multiroom stanowi Usługę dodatkową, obejmującą zapewnienie możliwości technicznych dostępu do Usługi na drugim lub kolejnych Urządzeniach odbiorczych. Usługa Multiroom podlega opłacie dodatkowej, wskazanej w Umowie lub Cenniku. Do świadczenia usługi Multiroom odpowiednio stosuje się postanowienia określające zasady świadczenia Usługi głównej.

§ 6. SPRZĘT.

 1. Udostępniony Abonentowi przez Dostawcę Sprzęt może być używany jedynie w Lokalu wskazanym w Umowie abonenckiej lub w innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

 2. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem, a w szczególności do udostępniania go (bezpłatnie i odpłatnie) osobom trzecim, jak również jego samodzielnego konfigurowania.

 3. Z chwilą wydania Sprzętu Abonent zobowiązany jest do przechowywania go w sposób zabezpieczający Sprzęt przed utratą (w tym również spowodowanej kradzieżą), zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 4. Abonent zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian. Dostawca zaleca, aby podczas wyładowań atmosferycznych Sprzęt i Urządzenie zostały odłączone od Sieci i zasilania energetycznego.

 5. Abonent zobowiązany jest powiadomić Dostawcę w terminie 48 godzin o stwierdzeniu utraty lub zniszczenia Sprzętu.

 6. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu po jego wydaniu Abonentowi przez Dostawcę, koszty naprawy lub wymiany ponosi Abonent, chyba że zniszczenie lub uszkodzenie wynikło z wad Sprzętu lub Sieci, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca lub producent Sprzętu.

 7. Wymiana lub naprawa Sprzętu może zostać uzależniona od pokrycia jej kosztów przez Abonenta, zgodnie z Cennikiem, w przypadku braku przesłanek odpowiedzialności Dostawcy lub producenta Sprzętu, w tym w szczególności w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Dokumentów Abonenckich.

 8. Z zastrzeżeniem jednoznacznie odmiennych postanowień Dokumentów Abonenckich, a w szczególności wskazanych w niniejszym paragrafie, Dostawca nie wprowadza ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, jak również oświadcza, że nie zostały one wprowadzone na jego zlecenie.

§ 7. ZWROT SPRZĘTU.

   1. Abonent jest zobowiązany zwrócić na swój koszt Sprzęt do Biura Obsługi Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia obowiązywania Umowy abonenckiej z jakiejkolwiek przyczyny.

   2. Na żądanie i koszt Abonenta Sprzęt może zostać odebrany z Lokalu przez Przedstawiciela Dostawcy.

   3. Abonent zobowiązany jest do zapłaty określonej w Cenniku kary umownej z tytułu zwłoki w zwrocie Sprzętu, przekraczającej termin wskazany w ust. 1 (o ile Cennik ją przewiduje).

   4. Zapłata kary umownej z tytułu zwłoki w zwrocie Sprzętu nie zwalnia Abonenta z obowiązku zwrotu Sprzętu. W przypadku naliczenia kary umownej z tytułu braku zwrotu Sprzętu, kary umownej z tytułu zwłoki w zwrocie Sprzętu nie nalicza się. Pobrana kara umowna z tytułu zwłoki w zwrocie Sprzętu ulega zaliczeniu na poczet kary umownej z tytułu braku zwrotu Sprzętu.

   5. Szczegółowe warunki zwrotu Sprzętu w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta zawarte są w zawartym w Umowie Pouczeniu o prawie odstąpienia od Umowy.

§ 8. AWARIE.

 1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o występujących zakłóceniach w korzystaniu z Usług, w tym dostrzeżonych Awariach. Abonent może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem danych kontaktowych Dostawcy wskazanych w ust. 9.

 2. W ramach Podstawowej Obsługi Serwisowej Dostawca zobowiązuje się do usuwania Awarii w terminie 3 Dni Roboczych (w godzinach od 10.00-17.00) od daty powzięcia o nich informacji, w tym w szczególności ich zgłoszenia przez Abonenta. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w terminie opisanym w zdaniu pierwszym, Dostawca określi termin jej usunięcia i poinformuje o nim Abonenta.

 3. Za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług, o ile nie stanowi ono przejawu działania Siły wyższej lub zawinionego działania lub zaniechania (braku działania) Abonenta, Abonentowi przysługują:

 1. prawo obniżenia Abonamentu za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług,

 2. prawo do kary umownej.

 1. Prawo obniżenia Abonamentu oraz prawo do kary umownej przysługują w wysokościach stanowiących równowartość 1/30 Abonamentu należnego za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do niewykonywania lub istotnie nienależytego wykonywania Usług, za każdy dzień niewykonywania lub istotnie nienależytego wykonywania Usług trwającego ponad 3 godziny.

 2. Obniżenie Abonamentu oraz zapłata kary umownej nastąpią poprzez obniżenie kwoty do zapłaty z tytułu pierwszego Abonamentu (oraz ewentualnie następnych), należnego po dniu powstania prawa Abonenta. Zapłata kwoty należnej z tytułu obniżenia Abonamentu oraz kary umownej może nastąpić poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy lub poprzez wypłatę w Biurze Obsługi Klienta na wniosek Abonenta, w terminie 7 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek o dokonanie płatności przelewem lub poprzez wypłatę winien zostać doręczony Dostawcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzone zostało roszczenie Abonenta o zapłatę.

 3. W celu dochodzenia obniżenia Abonamentu lub zapłaty kar umownych, Abonent winien złożyć reklamację.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nie został osiągnięty gwarantowany przez Dostawcę poziom jakości świadczonej Usługi.

 5. Dostawca uprawniony jest do naliczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, z tytułu niewchodzącej w zakres Podstawowej Obsługi Serwisowej interwencji serwisu technicznego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Dostawca.

 6. Dostawca zapewnia nieodpłatną (nie dotyczy opłaty z tytułu wykonania połączenia, w przypadku połączeń telefonicznych) możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za obsługę serwisową za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem pomoc@sip7.pl oraz telefonicznie, pod numerem telefonu 67 343 11 11.

§ 9. BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI.

 1. Dostawca nie gromadzi danych o lokalizacji Urządzeń Abonenta oraz Sprzętu w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności Usługi.
 2. Dostawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usługi, innych niż jednoznacznie określone w Dokumentach Abonenckich.
 3. Dostawca wprowadza następujące procedury, w celu pomiaru ruchu i organizacji w Sieci: a) zautomatyzowana analiza obciążenia ruchem wybranych elementów Sieci w czasie rzeczywistym, b) interwencja serwisu technicznego, w przypadku Awarii, jak również w przypadkach opisanych w Umowie. Procedury te umożliwiają ograniczenie częstotliwości oraz czasu występowania Awarii, jak również pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i integralność Sieci, nie posiadają one negatywnego wpływu na jakość Usługi.
 4. Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie abonenckiej. W szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą Abonenta Dostawca może także przekazać te informacje telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową, wysłaną na numer telefonu podany w tym celu przez Abonenta w Umowie abonenckiej. W przypadku informacji dotyczących ogółu lub większej grupy Abonentów, Dostawca może ponadto przekazać przedmiotową informację w formie komunikatu umieszczonego bezpośrednio w Serwisie Internetowym Dostawcy.
 5. Dostawca będzie niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywał Abonentowi będącemu osoba fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Przez naruszenie danych osobowych, które może wywrzeć niekorzystny wpływ na prawa Abonenta rozumie się takie naruszenie, które w szczególności może skutkować nieuprawnionym posługiwaniem się danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych, ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. Postanowienia ust. 4 w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji, stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie nie będzie wymagane w zakresie, w którym Dostawca wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona.
 6. Dostawca informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego podjęcia środków wykraczających poza podjęte przez Dostawcę środki techniczne i organizacyjne, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Postanowienia ust. 4, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji stosuje się odpowiednio.
 7. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w zakresie wynikającym z podjętych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci, Usług oraz przekazu komunikatów związanych z Usługą. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku zakazania przez Prezesa UKE stosowania takich środków.
 8. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Dokumentach Abonenckich, w przypadkach naruszenia przez Abonenta warunków Umowy, w zakresie w którym będzie do proporcjonalne i uzasadnione z punktu widzenia celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci, Usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi Usługami, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa Dostawca (lub operator Sieci) może dokonać eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu Sieci lub Usług, a także przerwać lub ograniczyć świadczenia Usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług.

 9. Dostawca informuje, że objęta niniejszym Regulaminem Usługa telekomunikacyjna jest usługą telewizyjną i ze swej istoty nie zapewnia możliwości połączenia z numerami alarmowymi.

§ 10. OPŁATY.

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Abonent zobowiązuje się do comiesięcznego uiszczania na rzecz Dostawcy Abonamentu w wysokości określonej w Cenniku dla pakietu Usług wskazanego w Umowie.

 2. Aktywacja Usługi oraz udostępnienie Sprzętu podlegają opłacie określonej w Cenniku.

 3. W przypadkach określonych w Cenniku Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych nieobjętych Abonamentem.

 4. Dostawca, w ramach Abonamentu, świadczy wyłącznie Podstawową Obsługę Serwisową. Pozostałe usługi z zakresu obsługi serwisowej wraz z należną za nie opłatą wskazane są w Cenniku.

 5. Usługi posprzedażne, o których mowa w ust. 4 wraz należną za nie opłatą wskazane zostały w Cenniku.

 6. Dostawca informuje, że na usługi gwarancyjne składają się usługi wchodzące w zakres Podstawowej Obsługi Serwisowej.

§ 11. ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Płatności z tytułu Umowy będą uiszczane przez Abonenta na podstawie faktury VAT wystawianej przez Dostawcę.
 2. Faktura VAT zawiera informacje o:
 1. opłatach za Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta, w szczególności o terminie oraz sposobie płatności;
 2. Usługach świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiona faktura VAT.
 1. Dostawca może wystawiać i udostępniać faktury VAT drogą elektroniczną, za zgodą Abonenta, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi na podstawie doręczonej przez Dostawcę faktury VAT. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy o niedoręczeniu faktury VAT do 21 dnia miesiąca, w którym świadczona była dana Usługa.

 3. Jeżeli przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, wygaśnięcie Umowy abonenckiej lub zawieszenie świadczenia Usług przez Dostawcę nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień dotyczących uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

 4. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odsetek od kwot należnych Dostawcy, za każdy dzień opóźnienia w ich płatności, na podstawie wystawionego przez Dostawcę dokumentu księgowego. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową, Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu.

§ 12 . REKLAMACJA.

 1. Abonent może składać reklamację z powodu:

 1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,

 2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,

 3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.

 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.

 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 3. Reklamacja może być złożona w Biurze Obsługi Klienta. Reklamacja może być złożona:

 1. w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

 2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta,

 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez e-mail bok@sip7.pl

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego,

 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

 4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Dostawcy lub adres miejsca zakończenia Sieci;

 5. datę zawarcia Umowy abonenckiej i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a,

 6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy abonenckiej lub z przepisów prawa – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty,

 7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa pod lit. f,

 8. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta, nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.

 2. W przypadku, gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 6 nie spełnia warunków określonych w ust. 5, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 5 lit. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

 4. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w Biurze Obsługi Klienta, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

 5. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.

 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 7. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedź na reklamację zawiera:

 1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację,
 2. informację o dniu złożenia reklamacji,
 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,
 4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w ust. 5 lit. g,
 5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu), o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

 1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

 1. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

 2. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie abonenckiej lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne stosuje się.

 3. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 15 i 16 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 11 oraz ust. 13 i 14 lit. a, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 4. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Dostawca, na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 4 zdanie drugie, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.

 5. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.

 6. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

 7. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Dostawca przekazuje Konsumentowi (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu) na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 13. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG.

 1. Dostawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług:
 1. jeżeli Abonent, pomimo uprzedniego wezwania do uiszczenia wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni, zalega w zapłacie całości lub części należnych Dostawcy płatności, powyżej 7 dni od terminu płatności;

 2. jeżeli Abonent narusza zobowiązania wynikające z postanowień Dokumentów Abonenckich i nie zaprzestanie dokonywania tych naruszeń pomimo uprzedniego wezwania przez Dostawcę do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 7 dni. Dostawca może odstąpić od wezwania, jeżeli niezwłoczne zawieszenie świadczenia Usług będzie stanowić wyłączną możliwość zapobieżenia powstaniu istotnych szkód;

 3. na wniosek Abonenta.

 1. W okresie zawieszenia świadczenia Usług, Dostawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia Usługi głównej oraz Usług dodatkowych, a Abonent z obowiązku uiszczania opłat. W przypadku zawieszenia na podstawie ust. 1 lit. a Dostawca zobowiązany jest wznowić świadczenie Usług w ciągu 3 Dni Roboczych od dostarczenia dowodu zapłaty przez Abonenta wszystkich zaległości wraz z należnymi odsetkami.

 2. Umowa abonencka automatycznie wygasa, bez konieczności jej odrębnego wypowiadania, ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął okres dwóch miesięcy od zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli w tym okresie nie ustaną przyczyny zawieszenia świadczenia Usług, o których mowa w ust. 1 lit. a lub b, w szczególności Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z odsetkami.
 3. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Dostawcy w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.
 4. Abonent może wnioskować o zawieszenie świadczenia Usług na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i nie częściej niż 1 raz do roku. Wniosek powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o zawieszenie świadczenia Usług.

§ 14. PRZEJĘCIE PRAW DO LOKALU.

 1. W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, Abonent może złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej na rzecz nabywcy praw do Lokalu, w formie pisemnej. Załącznik do wniosku winna stanowić pisemna zgoda nabywcy praw do Lokalu na przejęcie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej.

 2. W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, w wyniku której nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej, Umowa abonencka winna zostać rozwiązana przez Abonenta zgodnie z postanowieniami Dokumentów Abonenckich. Jeżeli Abonent, pomimo utraty praw do Lokalu nie rozwiąże Umowy abonenckiej, jak również nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej, wówczas jest odpowiedzialny za płatności za Usługi świadczone po utracie praw do Lokalu, bez względu na podmiot korzystający z tych Usług.

 3. Dostawca zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przejęcie praw i obowiązków przez nabywcę praw do Lokalu w przypadkach opisanych Dokumentach Abonenckich, znajdujących zastosowanie przy zawieraniu Umowy abonenckiej.

 4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej nastąpić może wyłącznie w przypadku braku zaległości Abonenta wobec Dostawcy z tytułu świadczonych Usług.

§ 15. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ABONENTA.

   1. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy abonenckiej na inną osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, jeśli Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę, pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku (o ile Cennik taką przewiduje). Przeniesienie praw i obowiązków musi nastąpić w czasie trwania Umowy abonenckiej.

   2. Dostawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej od wykonania przez Abonenta wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Dostawcy, jak również spełnienia innych warunków opisanych w Dokumentach Abonenckich.

§ 16. WARUNKI PROMOCYJNE.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, której zawarcie łączyło się z przyznaniem Abonentowi ulg przed upływem okresu na jaki Umowa promocyjna została zawarta (przed upływem okresu promocyjnego stanowiącego minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych), Dostawca obciąży Abonenta opłatą w wysokości stanowiącej równowartość ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu) Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Zapis zdania pierwszego dotyczy rozwiązania Umowy abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę z winy Abonenta. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej z uwagi na niezaakceptowanie przez Abonenta zmiany jej warunków proponowanych przez Dostawcę, w tym określonych w Regulaminie lub ofercie programowej albo niezaakceptowanie podwyższenia cen zawartych w Cenniku, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiany stawki podatku od towarów i usług lub gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.

 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej płatna jest w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Dostawcę.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonenta odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta Dostawca przekazuje mu w osobnym dokumencie przed zawarciem Umowy.

 3. Używanie przez Dostawcę w celu prowadzenia działalności marketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Abonenta.

 4. Dane Abonenta, w tym dane transmisyjne, będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń.

 5. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących (w tym również danych transmisyjnych) poprzez:

 1. określenie rodzaju świadczonych na jego rzecz usług,

 2. wykonywanie przewidzianych w RODO praw osoby, której dane osobowe dotyczą,

 3. dobrowolne wyrażanie lub cofanie zgody na określone cele, w których dane są przetwarzane.

 1. Wszelkie informacje i zasady przetwarzania danych osobowych odnoszące się do Abonenta, stosuje się odpowiednio także do Zamawiającego.

§ 18. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

 1. Konsument, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE (www.uke.gov.pl) wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu.

 2. W przypadku naruszania przez Dostawcę warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Abonent zobowiązany jest informować Dostawcę o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Dostawca niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy. Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 3. Umowa abonencka nie uprawnia Abonenta do rozpowszechniania, przetwarzania, utrwalania, kopiowania, obróbki lub dystrybucji audycji lub ich części, wchodzących w skład programów telewizyjnych i radiowych, które chronione są prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi.

 4. Aktualne Dokumenty Abonenckie dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w Serwisie Internetowym Dostawcy oraz w Biurze Obsługi Klienta. Dostawca nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także na każde jego żądanie. Dostawca dostarcza wzorce umowne na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Dostawcę.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 02.10.2023 roku w stosunku do umów zawartych od tego dnia (włącznie).

Menu
seex movies potnhub.org kerala school sex videos hot bhabhi on facebook pornodon.net youtube videos sex www bf moves com voyeurporntrends.com rat xxx yama-hime no mi besthentaisex.com gup hentai voltes v legacy cast pinoyteleseryelove.com ang pagkain sa paraiso please don't bully me, nagatoro hentai krazyhentai.com close as neighbors 2 sonytvlive hotmoza.tv www.iandian porn moves.com xvideos.mobile porn-tube-lib.com nepal xxx video nadia ali xhamster kitporn.info nun lesbian porn بزاز كبيرة مصرية hqtube.pro سكس سناء sonakshi hot sex image pornvideosx.info www bathroomsex sxe com video porndot.net porntorrent bengali movies tubepornfilm.mobi bf sexy blue picture bollyshare.in free-indian-porn.com daddy sex video نيك في الموصلات free69tubex.com اخ ينيك امه