REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU MOBILNEGO

 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług telekomunikacyjnych przez SIP7 sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-737) przy ul. 27 grudnia 17/19 lok. 501, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 842809 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS) oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 12850, NIP: 7831818824, REGON: 386120512, kapitał zakładowy 5.000 zł; tel. 67 343 11 11 (opłata według taryfy operatora), e-mail: bok@sip7.pl (dalej: „Dostawca”).

 2. Dostawca świadczy Usługę w zasięgu Sieci i Obszaru Dostępności Usługi oraz możliwości technicznych, w granicach przepisów obowiązującego prawa.

 3. Warunki świadczenia Usług na rzecz Abonenta określają dokumenty umowne („Dokumenty Abonenckie”) takie, jak w szczególności: Umowa abonencka („Umowa”), Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu mobilnego („Regulamin”), Cennik usług dostępu do Internetu mobilnego („Cennik”), Regulamin Promocji – jeżeli ma zastosowanie. Jeżeli Dokumenty Abonenckie nie stanowią inaczej, ilekroć mowa jest w nich o: warunkach świadczenia Usługi, warunkach Umowy, warunkach umownych, postanowieniach Umowy, postanowieniach umownych – należy przez to rozumieć postanowienia wszystkich Dokumentów Abonenckich.

 4. Jeżeli warunki Umowy lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Dostawca będzie porozumiewał się z Abonentem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przez niego w tym celu i za pomocą środka umożliwiającego kontaktowanie się przy wykorzystaniu tych danych (poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon lub sms, w zależności od zakresu zgód udzielonych przez Abonenta). Abonent może się kontaktować z Dostawcą w sposób analogiczny, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1.

 5. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Abonentów niebędących przedsiębiorcami lub przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierających Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. DEFINICJE.

Na potrzeby Dokumentów Abonenckich stosuje się definicje bezpośrednio opisane w ich postanowieniach, jak również określone poniżej:

 1. Abonament” – stała opłata miesięczna należna Dostawcy od Abonenta z tytułu świadczenia Usług, z wyłączeniem usług podlegających dodatkowej opłacie (np. Usług dodatkowych), w szczególności wykraczających poza zakres Podstawowej Obsługi Serwisowej;

 2. Abonent” – podmiot, z którym Dostawca zawarł Umowę abonencką;

 3. Aktywacja” – zespół czynności Dostawcy (w tym aktywowanie Karty SIM/USIM) umożliwiających rozpoczęcie korzystania z Usług przez Abonenta;

 4. Awaria” – nieplanowana przez Dostawcę nieprawidłowość w funkcjonowaniu Sieci, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług, w tym niedotrzymaniem umownych parametrów jej jakości;

 5. Biuro Obsługi Klienta” – lokal Dostawcy przeznaczony do obsługiwania Abonentów, ul. Szpitalna 37, 77-400 Złotów, którego adres znajduje się w Serwisie Internetowym Dostawcy;

 6. Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

 7. Karta SIM/USIM”/”Sprzęt” – wydawana Abonentowi przez Dostawcę karta z mikroprocesorem, warunkująca uzyskanie dostępu do Usługi za pośrednictwem Sieci;

 8. Kod PIN” – powiązany bezpośrednio z Kartą SIM/USIM indywidualny kod cyfrowy, umożliwiający identyfikację Abonenta przy uzyskiwaniu dostępu do Usługi;

 9. Kod PUK” – powiązany bezpośrednio z kartą SIM/USIM, indywidualny kod cyfrowy umożliwiający zniesienie blokady Kodu PIN;

 10. Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy abonenckiej) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli Dokumenty Abonenckie nie stanowią inaczej, zapisy dotyczące Konsumenta stosuje się również do Abonenta będącego osobą fizyczną, który zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 11. Limit danych”– przypisana do poszczególnego pakietu Usługi („Pakiet”) maksymalna ilość transmitowanych danych do wykorzystania w ramach Usługi w jednym Okresie Rozliczeniowym, po wyczerpaniu której Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkość transmisji danych;

 12. Modem” – elektroniczne urządzenie nadawczo-odbiorcze, umożliwiające połączenie z Siecią i korzystanie z Usługi przy wykorzystaniu Karty SIM/USIM;

 13. Numer MSISD” –przypisany do Karty SIM/USIM numer Abonenta w Sieci (ang. Mobile Station International Subscriber Directory);

 14. Obszar Dostępności Usługi” – położony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obszar, w którym możliwe jest świadczenie Usługi, wskazywany w Serwisie Internetowym Dostawcy oraz w Biurach Obsługi Klienta;

 15. Okres Rozliczeniowy” – miesiąc kalendarzowy stanowiący okres, za który dokonywane są rozliczenia należności z tytułu Umowy;

 16. Podstawowa Obsługa Serwisowa” – określone w Dokumentach Abonenckich usługi w zakresie prawidłowości funkcjonowania Usługi i Sprzętu (interwencja serwisu technicznego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca; usuwanie Awarii na zasadach określonych w Regulaminie; a także naprawa lub wydanie nowego Sprzętu (o ile został udostępniony Abonentowi przez Dostawcę w ramach Umowy) w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia wynikłego wad Sprzętu lub Sieci, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca lub producent Sprzętu

 17. Przedstawiciel Dostawcy”– osoba działająca w imieniu i na rzecz Dostawcy, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania Umowy lub uprawniona do wykonywania jej postanowień, a także osoba wykonująca w imieniu Dostawcy czynności techniczne konieczne do świadczenia Usług na rzecz Abonenta;

 18. Serwis Internetowy Dostawcy” – strona internetowa Dostawcy pod adresem: sip7.pl;

 19. Sieć” – wykorzystywana do świadczenia Usług publiczna telekomunikacyjna sieć ruchoma/mobilna, którą dysponuje Dostawca na podstawie odrębnego porozumienia z operatorem tej Sieci (zwanym dalej „Operatorem Sieci”);

 20. Siła wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, strajki, stany wyjątkowe, epidemie, itp.;

 21. Trwały nośnik” – materiał lub narzędzie umożliwiające Abonentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna;

 22. Umowa zawarta na odległość” – Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;

 23. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy” – Umowa z Konsumentem zawarta:

  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi Klienta),

  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a,

  3. w lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibie Dostawcy lub Biurze Obsługi Klienta) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (siedzibą Dostawcy lub Biurem Obsługi Klienta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron).

 24. Urządzenie”/”Terminal” – kompatybilne z Modemem urządzenie Abonenta umożliwiające korzystanie z Usług, w szczególności tablet lub komputer osobisty;

 25. Usługa”/”Usługa główna” – usługa dostępu do Internetu mobilnego wraz z Podstawową Obsługą Serwisową.. Szczegółowy zakres Usług świadczonych na rzecz konkretnego Abonenta określają przyjęte z nim Dokumenty Abonenckie;

 26. Usługi dodatkowe” – niebędące Usługą główną, ale pozostające w powiązaniu z nią dodatkowe usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta;

 27. Zamawiający” – podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy abonenckiej.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a jeżeli Dostawca zapewnia taką możliwość – także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy zawarcia Umowy spośród form zapewnionych przez Dostawcę.

 2. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Dokumentach Umownych oraz stwierdzeniu przez Dostawcę istnienia możliwości technicznych świadczenia Usługi.

 3. Postanowienia dotyczące zawarcia Umowy stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zakresu świadczonych Usług.

 4. W przypadku zawarcia Umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych, Regulaminy promocji traktować należy jako uregulowania szczególne wobec pozostałych Dokumentów Abonenckich.

 5. O ile Dokumenty Abonenckie lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] Kodeksu cywilnego) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] Kodeksu cywilnego). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, Dostawca utrwala i dostarcza Abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

§ 4. ABONENT.

 1. Umowa abonencka jest zawierana:

 1. w imieniu Dostawcy – przez Przedstawiciela Dostawcy,

 2. przez Abonenta – osobiście albo przez działającego w jego imieniu i na jego rzecz przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Dostawcy oraz przedstawić dokument potwierdzający umocowanie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

 1. Zawarcie Umowy abonenckiej może zostać uzależnione od podania przez Abonenta następujących danych:

 1. w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko,, numer ewidencji PESEL jeżeli Abonent go posiada albo nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku Cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

 2. w przypadku Abonentów niebędących osobami fizycznymi: nazwa, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.

Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane, np. numer telefonu, adres e-mail, czy adres.

 1. Dostawca, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie możliwości wykonania przez Abonenta zobowiązań, może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od:

 1. dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Dostawcy;

 2. pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dostawca powiadamia Abonenta o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.

 1. Dostawca może odmówić zawarcia Umowy abonenckiej lub zawrzeć Umowę abonencką na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta, w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta. W szczególności Dostawca może odmówić zawarcia Umowy abonenckiej na warunkach promocyjnych lub żądać zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy abonenckiej, poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości opłaty aktywacyjnej, jak również sześciokrotności Abonamentu.

 2. Dostawca uprawniony będzie do zaspokojenia swych roszczeń z kwot opisanych w ust. 4, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zapłaty należności. Postanowienia zdania pierwszego nie naruszają uprawnienia Dostawcy do zawieszenia świadczenia Usług lub wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem właściwego trybu, przewidzianego Dokumentami Abonenckimi. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym Abonent zobowiązany będzie do uzupełnienia kwot opisanych w ust. 4, w terminie 7 dni od wezwania Dostawcy.

 3. Dostawca zwróci Abonentowi kwotę opisaną w ust. 4, w terminie 7 dni od wygaśnięcia Umowy oraz zaspokojenia przez Abonenta roszczeń Dostawcy wynikających z Umowy.

 4. Dostawcy przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy abonenckiej, jeżeli Zamawiający posługuje się dokumentami zniszczonymi lub budzącymi wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności.

§ 5. ODBIÓR I ŚWIADCZENIE USŁUG.

 1. Dostawca świadczyć będzie Usługi na rzecz Abonenta na podstawie Umowy abonenckiej, która powinna zostać zawarta najpóźniej z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Abonenta. Dostawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług (dokonać Aktywacji Karty SIM/USIM) w terminie wskazanym w Umowie abonenckiej, nie później jednakże niż w terminie 30 dni od jej zawarcia.

 2. Uzyskanie dostępu do Sieci mobilnej w ramach Usługi nie wymaga przyłączenia, a rozpoczęcie świadczenia Usługi dostępu do Internetu mobilnego następuje pomiędzy godziną 00:00 a 23:59 w dniu następującym bezpośrednio po aktywacji Karty SIM/USIM.

 3. Dostawca uprawniony jest do zróżnicowania zakresu oraz cen Usług dostępnych dla poszczególnych grup Abonentów, w tym w szczególności jego ograniczenia dla Abonentów korzystających z Usług na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od zakresu posiadanych przez Dostawcy uprawnień. Zakres oferowanych Usług zależy również od istniejących możliwości technicznych.

 4. Jeżeli Dokumenty Abonenckie nie stanowią inaczej, Abonent jest upoważniony do korzystania z Usługi przy wykorzystaniu wyłącznie jednego Terminala.

 5. Abonent zobowiązany jest do zapewnienia zasilania Modemu i Terminali na własny koszt, w zakresie jaki jest niezbędny do korzystania z Usług.

 6. Usługa dostępu do Internetu mobilnego umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Dostawca nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Dokumentów Abonenckich mogą wprowadzać szczególne ograniczenia.

 7. Dostawca świadczy Usługę mobilnej transmisji danych wyłącznie w obszarze zasięgu Sieci i wyłącznie na Obszarze Dostępności Usługi, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wyłączone są usługi roamingowe). Mapa Obszaru Dostępności Usługijest udostępniana w Serwisie Internetowym Dostawcy.

 8. Dostawca świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych, w jakości zgodnej z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych), przez całą dobę, z zachowaniem obowiązujących norm technicznych.

 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia przez Abonenta Karty SIM/USIM, Numeru PIN lub Numeru PUK podmiotom trzecim.

 10. W ramach korzystania z Usługi zabronione jest:

 1. generowanie sztucznego ruchu nie służącego wymianie informacji, w szczególności z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;

 2. wykorzystywanie Karty SIM/USIM w rozwiązaniach telemetrycznych;

 3. wykorzystywanie Karty SIM/USIM do generowania ruchu, który ma charakter ataku Denial of Service;

 4. wykorzystywanie Karty SIM/USIM do ruchu generowanego maszynowo, w szczególności ruchu typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”.

§ 6. AWARIE.

 1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Dostawcy o występujących zakłóceniach w korzystaniu z Usług, w tym dostrzeżonych Awariach. Abonent może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem danych kontaktowych Dostawcy wskazanych w ust. 9.

 2. W ramach Podstawowej obsługi serwisowej Dostawca zobowiązuje się do usuwania Awarii w terminie 2 Dni Roboczych (w godzinach od 10.00-17.00) od daty powzięcia o nich informacji, w tym w szczególności ich zgłoszenia przez Abonenta. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w terminie opisanym w zdaniu pierwszym, Dostawca określi termin jej usunięcia i poinformuje o nim Abonenta.

 3. Za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania Usług, o ile nie stanowi ono przejawu działania Siły wyższej lub zawinionego działania lub zaniechania (braku działania) Abonenta, Abonentowi przysługują:

 1. prawo obniżenia Abonamentu za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług;

 2. prawo do kary umownej.

 1. Prawo obniżenia Abonamentu oraz prawo do kary umownej przysługują w wysokościach stanowiących równowartość 1/30 Abonamentu należnego za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do niewykonywania lub istotnie nienależytego wykonywania Usług, za każdy dzień niewykonywania lub istotnie nienależytego wykonywania Usług trwającego ponad 3 godziny.

 2. Obniżenie Abonamentu oraz zapłata kary umownej nastąpią poprzez obniżenie kwoty do zapłaty z tytułu pierwszego Abonamentu (oraz ewentualnie następnych), należnego po dniu powstania prawa Abonenta. Zapłata kwoty należnej z tytułu obniżenia Abonamentu oraz kary umownej może nastąpić poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy lub poprzez wypłatę w Biurze Obsługi Klienta na wniosek Abonenta, w terminie 7 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek o dokonanie płatności przelewem lub poprzez wypłatę winien zostać doręczony Dostawcy do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzone zostało roszczenie Abonenta o zapłatę.

 3. W celu dochodzenia obniżenia Abonamentu lub zapłaty kar umownych, Abonent winien złożyć reklamację.

 4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nie został osiągnięty gwarantowany przez Dostawcę poziom jakości świadczonej Usługi.

 5. Dostawca uprawniony jest do naliczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, z tytułu niewchodzącej w zakres Podstawowej Obsługi Serwisowej interwencji serwisu technicznego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Dostawca.

 6. Dostawca zapewnia nieodpłatną (nie dotyczy opłaty z tytułu wykonania połączenia, w przypadku połączeń telefonicznych) możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za obsługę serwisową za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem pomoc@sip7.pl oraz telefonicznie, pod numerem telefonu 67 343 11 11.

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO USŁUG.

 1. Dostawca i Operator Sieci gromadzą dane o lokalizacji Modemu i Terminali Abonenta w celach związanych z zapewnieniem funkcjonalności Usługi.

 2. Dostawca nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usługi, innych niż jednoznacznie określone w Dokumentach Abonenckich.

 3. Dostawca zapewnia niezbędne procedury w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza. Procedury te nie posiadają negatywnego wpływu na jakość świadczonych Usług i obejmują pomiary dokonywane na podstawie danych statystycznych generowanych przez elementy sieciowe, system monitorowania sygnalizacji oraz system testów end2end .

 4. Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie abonenckiej. W szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą Abonenta Dostawca może także przekazać te informacje telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową, wysłaną na numer telefonu podany w tym celu przez Abonenta w Umowie abonenckiej. W przypadku informacji dotyczących ogółu lub większej grupy Abonentów, Dostawca może ponadto przekazać przedmiotową informację w formie komunikatu umieszczonego bezpośrednio w Serwisie Internetowym Dostawcy.

 5. Dostawca będzie niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywał Abonentowi będącemu osoba fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Przez naruszenie danych osobowych, które może wywrzeć niekorzystny wpływ na prawa Abonenta rozumie się takie naruszenie, które w szczególności może skutkować nieuprawnionym posługiwaniem się danymi osobowymi, szkodą majątkową, naruszeniem dóbr osobistych, ujawnieniem tajemnicy bankowej lub innej ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. Postanowienia ust. 4 w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji, stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie nie będzie wymagane w zakresie, w którym Dostawca wdrożył przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona.

 6. Dostawca informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego podjęcia środków wykraczających poza podjęte przez Dostawcę środki techniczne i organizacyjne, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Postanowienia ust. 4, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji stosuje się odpowiednio.

 7. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w zakresie wynikającym z podjętych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci, Usług oraz przekazu komunikatów związanych z Usługą. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku zakazania przez Prezesa UKE stosowania takich środków.

 8. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Dokumentach Abonenckich, w przypadkach naruszenia przez Abonenta warunków Umowy, w zakresie w którym będzie do proporcjonalne i uzasadnione z punktu widzenia celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Sieci, Usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczonymi Usługami, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa Dostawca (lub Operator Sieci) może dokonać eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu Sieci lub Usług, a także przerwać lub ograniczyć świadczenia Usługi telekomunikacyjnej na zakończeniu Sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług.

 9. Dostawca informuje, że objęta niniejszym Regulaminem Usługa dostępu do Internetu mobilnego ze swej istoty nie zapewnia możliwości połączenia z numerami alarmowymi.

 10. Operator Sieci jest obowiązany do uniemożliwienia używania w jego sieci skradzionych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, jak również przekazywania informacji identyfikujących skradzione telekomunikacyjne urządzenia końcowe innym operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych w celu realizacji przez nich analogicznych obowiązków. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dokonywane są przez Operatora Sieci w terminie 1 dnia roboczego od dnia przedstawienia przez abonenta poświadczenia zgłoszenia kradzieży telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, numeru identyfikacyjnego tego urządzenia i dowodu jego nabycia lub innych danych jednoznacznie identyfikujących właściciela tego urządzenia. W przypadku uzyskania informacji identyfikujących skradzione urządzenia od innego operatora, termin 1 dnia roboczego liczy się od tej daty. W celu realizacji uprawnień opisanych w niniejszym ustępie Abonent powinien niezwłocznie skontaktować się z Dostawcą, który przekaże wymagane informacje Operatorowi Sieci.

§ 8. OPŁATY.

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Abonent zobowiązuje się do comiesięcznego uiszczania na rzecz Dostawcy Abonamentu w wysokości określonej w Cenniku dla pakietu Usług wskazanego w Umowie.

 2. Za aktywację Karty SIM/USIM Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości określonej w Cenniku (o ile Cennik ją przewiduje) w terminie 7 dni.

 3. W przypadkach określonych w Cenniku Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych nieobjętych Abonamentem.

 4. Dostawca, w ramach Abonamentu, świadczy wyłącznie Podstawową Obsługę Serwisową. Pozostałe usługi z zakresu obsługi serwisowej wraz z należną za nie opłatą wskazane zostały w Cenniku.

 5. Usługi posprzedażne, o których mowa w ust. 4 wraz należną za nie opłatą wskazane zostały w Cenniku.

 6. Dostawca informuje, że na usługi gwarancyjne składają się usługi wchodzące w zakres Podstawowej obsługi serwisowej.

§ 9. ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Płatności z tytułu Umowy będą uiszczane przez Abonenta na podstawie faktury VAT wystawianej przez Dostawcę.

 2. Faktura VAT zawiera informacje o:

 1. opłatach za Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Abonenta, w szczególności o terminie oraz sposobie płatności;

 2. Usługach świadczonych na rzecz Abonenta w okresie, którego dotyczy wystawiona faktura VAT.

 1. Dostawca może wystawiać i udostępniać faktury VAT drogą elektroniczną, za zgodą Abonenta, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi na podstawie doręczonej przez Dostawcę faktury VAT. Abonent zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy o niedoręczeniu faktury VAT do 21 dnia miesiąca, w którym świadczona była dana Usługa.

 3. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, wygaśnięcie Umowy abonenckiej lub zawieszenie świadczenia Usług przez Dostawcę nie zwalnia Abonenta od uiszczenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień dotyczących uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

 4. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odsetek od kwot należnych Dostawcy, za każdy dzień opóźnienia w ich płatności, na podstawie wystawionego przez Dostawcę dokumentu księgowego.

 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową, Dostawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie otrzymał wyraźnej zgody Konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, Konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu.

 6. Na żądanie Abonenta Dostawca dostarcza mu szczegółowy wykaz wykonanych Usług z wyszczególnieniem sesji transmisji danych, daty realizacji i ilości pobranych lub wysłanych danych, obejmujący Okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12 miesięcy Okres rozliczeniowy, w którym Abonent złożył żądanie. W takim przypadku szczegółowy wykaz wykonanych Usług dostarcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Abonenta. Szczegółowy wykaz może podlegać opłacie określonej w Cenniku.

§ 10. PRĘDKOŚĆ INTERNETU MOBILNEGO.

 1. Faktyczna prędkość transmisji danych jest uzależniona od następujących warunków technicznych: aktualnie wykorzystywanej technologii przesyłania danych, aktualnego obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnej prędkości obsługiwanej przez wykorzystywany Modem i Terminal oraz warunków atmosferycznych. Ponadto, faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili prędkość dostępu do Internetu mobilnego uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta Pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych urządzeń, korzystania z Usługi na kilku Terminalach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Terminalu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall).

 2. Wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30 Mb/s pobierania danych. Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów (osobno dla każdego Terminala):

 1. usługi telefoniczne VoIP – 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

 2. przeglądanie stron www – 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

 3. oglądanie wideo w jakości SD – 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

 4. oglądanie wideo w jakości HD – 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

 5. oglądanie wideo w jakości 4K – 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 200 ms;

 6. rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 150 ms;

 7. gry sieciowe czasu rzeczywistego – 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.

 1. Dostawca gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z usług wskazanych w ust. 2.

 2. Szacunkowe prędkości Internetu mobilnego zawarte są w Umowie.

 3. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust. 2.

 4. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Dokumentów Abonenckich (w szczególności określonych w ust. 7-8 poniżej), Dostawca traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.

 5. W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Dostawca lub Operator Sieci może stosować środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak: kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest to konieczne. Dostawca dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania ruchem nie są dyktowane względami handlowymi Dostawcy.

 6. Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:

 1. zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu;

 2. utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci i Usług;

 3. zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa Dostawca może oferować usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

 2. Dostawca może zapewnić Abonentowi bez dodatkowych opłat lepsze parametry świadczonych Usług, w szczególności wyższą przepustowość usługi dostępu do Internetu w okresach testowych lub promocyjnych. Zapewnienie jak i wycofanie takich lepszych parametrów świadczonych Usług nie wymaga zmiany Umowy abonenckiej, zgody Abonenta, jak również jego wcześniejszego powiadomienia i nie uprawnia Abonenta do rozwiązania Umowy abonenckiej.

 3. Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 4, ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z Konsumentem.

 4. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 4, Abonentowi przysługują środki opisane w § 14 oraz § 19.

 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść danych przesyłanych lub pobieranych przez Abonenta;

  2. zabezpieczenie Terminala oraz zawartych w nim danych przed dostępem osób trzecich;

  3. uzyskanie dostępu do poczty elektronicznej lub serwisu internetowego Abonenta przez osoby trzecie, chyba że uzyskanie tego dostępu było zawinione przez Dostawcę (Dostawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z utratą lub ujawnieniem przez Abonenta hasła dostępu do poczty elektronicznej lub serwisu internetowego).

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zobowiązań Dostawcy określonych w § 7 ust. 4-6 oraz określonych w Kodeksie cywilnym zasad odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia parametrów technicznych Usługi, jeżeli wynika ona z ograniczeń Terminala lub Modemu Abonenta.

§ 11. LIMIT DANYCH.

 1. W ramach wybranego Pakietu Usług Abonent uzyskuje przypisany do niego Limit transmisji danych, które w danym Okresie Rozliczeniowym mogą być przekazywane do/z Terminala. Dostawca rozlicza Limit transmisji danych z dokładnością do 100 kB.

 2. Po wykorzystaniu Limitu danych przysługującego w ramach danego Pakietu w Okresie rozliczeniowym (w tym ewentualnie przyznanych dodatkowych Pakietów Limitu Danych) Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości przesyłania danych do końca danego Okresu Rozliczeniowego. Abonent będzie miał wówczas prawo do dalszego korzystania z Usługi, z najwyższą możliwą do osiągnięcia w danych warunkach technicznych prędkością, jednakże nie większą niż 32 kb/s. Dostawca nie pobiera opłat dodatkowych za transmisję danych dokonaną po wyczerpaniu Limitu.

 3. Niewykorzystany w danym Okresie Rozliczeniowym Limit danych nie przechodzi na następne Okresy rozliczeniowe i traci ważność o godzinie 23:59:59 ostatniego dnia bieżącego Okresu rozliczeniowego. Limit danych przysługujący w następnym Okresie rozliczeniowym jest aktywowany do godziny 01:00 pierwszego dnia tego Okresu rozliczeniowego, co oznacza, że między 00:00 a 01:00 pierwszego dnia  Okresu rozliczeniowego Abonent ma możliwość dostępu do Usługi z prędkością nie większą niż 32 kb/s.

 4. Abonent może na bieżąco zweryfikować ilość pozostałego mu do wykorzystania Limitu danych poprzez specjalną zakładkę w panelu klienta. Abonent będzie również otrzymywał krótkie wiadomości tekstowe (SMS) na numer MSISD o pozostałym do wykorzystania Limicie oraz o całkowitym wyczerpaniu Limitu.

 5. Niewykorzystanie transmisji objętej Pakietem nie uprawnia Abonenta do zaniechania uiszczenia opłaty za Pakiet lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

 6. Transmisja danych rozpoczęta w jednym Okresie Rozliczeniowym, a zakończona w następnym, rozliczana jest tak, jakby odbyła się w Okresie Rozliczeniowym, w którym transmisja danych została zainicjowana.

 7. Jeżeli bieżąca oferta Dostawcy przewiduje taką możliwość, Dostawca może zapewnić Abonentowi opcję uzupełnienia Limitu danych dostępnego w danym Okresie Rozliczeniowym poprzez doładowania, a także zapewnić możliwość zamówienia dodatkowych, jednorazowych Pakietów transmisji danych. Dodatkowy pakiet transmisji danych jest aktywowany do godziny 01:00 następnego dnia po przyjęciu przez Dostawcę zamówienia.

 8. Abonent będzie uiszczał opłatę za dodatkowy pakiet z dołu, wraz z należnymi Dostawcy opłatami za kolejny Okres Rozliczeniowy.

§ 12. KARTA SIM/USIM, MODEM, NUMER MSISD.

 1. Korzystanie z Usługi wymaga użycia przez Abonenta Modemu zapewniającego możliwość zamontowania w nim Karty SIM/USIM w celu odbioru sygnału Internetu mobilnego. Dostawca nie udostępnia Modemów w ramach Usługi. Komputer osobisty, stanowiący Terminal, dla prawidłowego korzystania z Usługi dostępu do Internetu mobilnego, powinien posiadać co najmniej: procesor 650MHz i pamięć RAM 64MB oraz kartę sieciową100 Mbit/s. Pozostałe Terminale powinny spełniać co najmiej następujące wymagania: możliwość umieszczenia w nich karty SIM/USIM oraz odbioru Internetu za pośrednictwem takiej karty. Dostawca udziela Abonentowi wsparcia informacyjnego w zakresie weryfikacji czy dany Terminal lub Modem jest odpowiedni do prawidłowego korzystania z Usług – za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 2. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Dostawca wyda Abonentowi wolną od wad Kartę SIM/USIM przeznaczoną do zamontowania w Modemie.

 3. Karta SIM/USIM jest wydawana Abonentowi do używania na czas trwania Umowy. Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy Karta SIM/USIM zostaje automatycznie zablokowana przez Dostawcę, a Abonent zobowiązany jest do jej zwrócenia na swój koszt do Biura Obsługi Klienta. Termin na zwrot wynosi 14 dni od zakończenia obowiązywania Umowy abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień zawartych w Pouczeniu o prawie odstąpienia od Umowy, (w Umowie).

 4. Karta SIM/USIM wymaga Aktywacji przez Dostawcę, która podlega opłacie określonej w Cenniku (o ile Cennik przewiduje taką opłatę).

 5. Abonent zobowiązany jest zapewnić ochronę Karty SIM/USIM przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Dostawca nie odpowiada za utratę pozostałego Limitu danych w ramach dotychczasowej Karty SIM/USIM w przypadku jej utraty przez Abonenta.

 6. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy (w tym telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) o utracie Karty SIM/USIM, co jest warunkiem niezwłocznego zablokowania jej przez Dostawcę, w sposób uniemożliwiający korzystanie z Usług przy jej wykorzystaniu. Informacja wymaga pisemnego potwierdzenia przez Abonenta o utracie Karty SIM/USIM w terminie 3 Dni Roboczych od dnia dokonania powiadomienia o utracie Karty SIM/USIM. W uzasadnionych sytuacjach Dostawca dopuszcza przyjęcie skanu pisma przesłane mailem lub faksem. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia Dostawca może odblokować Kartę SIM/USIM, co spowoduje możliwość korzystania z Usługi przy jej wykorzystaniu.

 7. Abonent jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki wynikające z używania przez podmioty trzecie utraconej Karty SIM/USIM (w tym utratę pozostałego Limitu danych) do momentu powiadomienia Dostawcy, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 6.

 8. Pisemne potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 jest równoznaczne z wnioskiem o wydanie Abonentowi nowej Karty SIM/USIM. Dostawca wyda Abonentowi nową Kartę SIM/USIM w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, w Biurze Obsługi Klienta albo na adres korespondencyjny (wedle wyboru Abonenta). Nowa Karta SIM/USIM posiada przypisany nowy numer MSISD i wymaga Aktywacji. Wydanie i Aktywacja nowej Karty SIM/USIM (o ile jej utrata powstała z przyczyn leżących po stronie Abonenta) podlega opłacie określonej w Cenniku.

 9. Trzykrotne wpisanie nieprawidłowego Kodu PIN lub Kodu PUK, upoważnia Dostawcę do zablokowania Karty SIM/USIM. Abonent jest odpowiedzialny za następstwa zablokowania dostępu do Karty SIM/USIM, chyba że nastąpiło ono w wyniku wprowadzenia niepoprawnych informacji dostarczonych Abonentowi przez Dostawcę. Jeżeli bieżące możliwości techniczne nie zapewniają możliwości odblokowania Karty SIM/USIM, w celu dalszego świadczenia Usługi konieczne jest wydanie nowej Karty SIM/USIM. Wydanie nowej Karty SIM/USIM następuje na wniosek Abonenta – postanowienia ustępu poprzedzającego w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

 10. Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Abonenta – w przypadku, w którym Abonent po raz trzeci w przeciągu 6 kolejnych Okresów Rozliczeniowych składa Dostawcy wniosek o wydanie nowej Karty SIM/USIM z przyczyn, które nie leżą po stronie Dostawcy. Dostawca uprzedzi Abonenta będącego Konsumentem o swoim uprawnieniu przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, przy wydaniu Karty SIM/USIM po raz drugi w okresie i z przyczyn tam wskazanych.

 11. Z zastrzeżeniem jednoznacznie odmiennych postanowień Dokumentów Abonenckich, a w szczególności wskazanych w niniejszym paragrafie, Dostawca nie wprowadza ograniczeń w zakresie korzystania z Karty SIM/USIM, jak również oświadcza, że nie zostały one wprowadzone na jego zlecenie.

 12. Dostawca informuje, że z przyczyn od niego niezależnych Operator Sieci może dokonać zmiany Numeru MSISD, co spowoduje konieczność wydania Abonentowi nowej Karty SIM/USIM. Wydanie nowej Karty SIM/USIM z tego powodu nie spowoduje utraty przysługującego Abonentowi Limitu danych. Wydanie nowej Karty SIM/USIM nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dokonanej zmiany, na koszt Dostawcy – w Biurze Obsługi Klienta lub na adres korespondencyjny Abonenta. Wydanie i Aktywacja takiej Karty SIM/USIM nie podlega wówczas dodatkowej opłacie.

§ 13. Prawo do zachowania ciągłości Usługi dostępu do Internetu przy zmianie jej dostawcy.

 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.

 2. Abonent powiadomi Dostawcę o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem prawa określonego w ust. 1.

 3. Za czynności związane z realizacją prawa Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu nie pobiera się opłat od Abonenta.

 4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako dotychczasowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje od Dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych u Dostawcy.

 5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako nowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Dostawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych u dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.

 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu aktywacji usługi dostępu do Internetu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem do dnia rozpoczęcia świadczenia tej usługi przez nowego dostawcę.

 7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Dostawca zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy abonenckiej. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.

 8. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.
 9. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust. 1, Dostawca jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.

§ 14 . REKLAMACJA.

 1. Abonent może składać reklamację z powodu:

 1. niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie abonenckiej terminu rozpoczęcia świadczenia Usług;

 2. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi;

 3. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.

 1. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.

 2. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 3. Reklamacja może być złożona w Biurze Obsługi Klienta. Reklamacja może być złożona:

 1. w formie pisemnej – osobiście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

 2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta;

 3. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez e-mail bok@sip7.pl .

 1. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby reklamującego;

 2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

 4. przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany reklamującemu przez Dostawcy lub adres miejsca zakończenia Sieci;

 5. datę zawarcia Umowy abonenckiej i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 lit. a;

 6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy abonenckiej lub z przepisów prawa – w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

 7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa pod lit. f;

 8. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 1. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w Biurze Obsługi Klienta, nie spełnia warunków określonych w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.

 2. W przypadku, gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 6 nie spełnia warunków określonych w ust. 5, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 5 lit. f, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

 4. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w Biurze Obsługi Klienta, ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Dostawcę, przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

 5. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.

 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację. Potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 7. Jednostka Dostawcy rozpatrująca reklamację, udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 8. Odpowiedź na reklamację zawiera:

 1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;

 2. informację o dniu złożenia reklamacji;

 3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;

 4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty lub zwrotu albo wskazanie, że kwota odszkodowania lub innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności, zgodnie z wnioskiem reklamującego, o którym mowa w ust. 5 lit. g;

 5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu), o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

 6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:

 1. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą – w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.

 1. Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

 2. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie abonenckiej lub w odrębnym oświadczeniu, Dostawca potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne stosuje się.

 3. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 15 i 16 jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, o których mowa odpowiednio w ust. 11 oraz ust. 13 i 14 lit. a, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 4. Jeżeli wysłana przez Dostawcę odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Dostawca, na żądanie reklamującego wyrażone w sposób określony w ust. 4 zdanie drugie, niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.

 5. Reklamujący, w porozumieniu z Dostawcą, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Dostawca ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.

 6. Dostawca nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

 7. W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Dostawca przekazuje Konsumentowi (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu) na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o: 1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo 2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 15. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG.

 1. Dostawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług:

 1. jeżeli Abonent, pomimo uprzedniego wezwania do uiszczenia wymagalnych należności w terminie nie krótszym niż 7 dni, zalega w zapłacie całości lub części należnych Dostawcy płatności, powyżej 7 dni od terminu płatności;

 2. jeżeli Abonent narusza zobowiązania wynikające z postanowień Dokumentów Abonenckich i nie zaprzestanie dokonywania tych naruszeń pomimo uprzedniego wezwania przez Dostawcę do zaprzestania naruszeń w terminie nie krótszym niż 7 dni. Dostawca może odstąpić od wezwania, jeżeli niezwłoczne zawieszenie świadczenia Usług będzie stanowić wyłączną możliwość zapobieżenia powstaniu istotnych szkód;

 3. na wniosek Abonenta.

 1. W okresie zawieszenia świadczenia Usług, Dostawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia Usługi głównej oraz Usług dodatkowych, a Abonent z obowiązku uiszczania opłat. W przypadku zawieszenia na podstawie ust. 1 lit. a Dostawca zobowiązany jest wznowić świadczenie Usług w ciągu 3 Dni Roboczych od dostarczenia dowodu zapłaty przez Abonenta wszystkich zaległości wraz z należnymi odsetkami.

 2. Umowa abonencka automatycznie wygasa, bez konieczności jej odrębnego wypowiadania, ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął okres dwóch miesięcy od zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli w tym okresie nie ustaną przyczyny zawieszenia świadczenia Usług, o których mowa w ust. 1 lit. a lub b, w szczególności Abonent nie uiści zaległych opłat wraz z odsetkami.

 3. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Dostawcy w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

 4. Abonent może wnioskować o zawieszenie świadczenia Usług na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i nie częściej niż 1 raz do roku. Wniosek powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym upłynął termin jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku o zawieszenie świadczenia Usług.

§ 16. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ABONENTA.

   1. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy abonenckiej na inną osobę, jeśli Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę, pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku (o ile Cennik taką przewiduje). Przeniesienie praw i obowiązków musi nastąpić w czasie trwania Umowy abonenckiej.

   2. Dostawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy abonenckiej od wykonania przez Abonenta wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Dostawcy, jak również spełnienia innych warunków opisanych w Dokumentach Abonenckich.

§ 17. WARUNKI PROMOCYJNE.

 1. W przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej, której zawarcie łączyło się z przyznaniem Abonentowi ulg przed upływem okresu na jaki Umowa promocyjna została zawarta (przed upływem okresu promocyjnego stanowiącego minimalny okres do skorzystania z warunków promocyjnych), Dostawca obciąży Abonenta opłatą w wysokości stanowiącej równowartość ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość, za okres od dnia zawarcia Umowy abonenckiej do dnia jej rozwiązania . Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Konsumenta (nie dotyczy Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu) Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Zapis zdania pierwszego dotyczy rozwiązania Umowy abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę z winy Abonenta. Zapis zdania pierwszego nie dotyczy przypadku rozwiązania Umowy abonenckiej z uwagi na niezaakceptowanie przez Abonenta zmiany jej warunków proponowanych przez Dostawcę, w tym określonych w Regulaminie, albo niezaakceptowanie podwyższenia cen zawartych w Cenniku, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiany stawki podatku od towarów i usług lub gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.

 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej płatna jest w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Dostawcę.

§ 18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonenta odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Abonenta Dostawca przekazuje mu w osobnym dokumencie przed zawarciem Umowy.

 3. Używanie przez Dostawcę w celu prowadzenia działalności marketingowej telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Abonenta.

 4. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących (w tym również danych transmisyjnych) poprzez:

 1. określenie rodzaju świadczonych na jego rzecz usług,

 2. wykonywanie przewidzianych w RODO praw osoby, której dane osobowe dotyczą,

 3. dobrowolne wyrażanie lub cofanie zgody na określone cele, w których dane są przetwarzane.

 1. Wszelkie informacje i zasady przetwarzania danych osobowych odnoszące się do Abonenta, stosuje się odpowiednio także do Zamawiającego.

 2. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi, Dostawca może przekazać przetwarzanie niezbędnych w tym zakresie danych (tj. imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, REGON, NIP, PESEL, adres e-mail oraz danych transmisyjnych) Operatorowi Sieci lub innemu podmiotowi współpracującemu z Dostawcą przy świadczeniu Usługi z zachowaniem wymogów określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Jeżeli jest to konieczne dla celów naliczania opłat oraz dla celów rozliczeń międzyoperatorskich Dostawca będzie przetwarzać dane transmisyjne, obejmujące dane o rodzaju i czasie połączenia oraz o ilości przesyłanych danych.

 4. Dane Abonenta, w tym dane transmisyjne, będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń.

§ 19. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

 1. Konsument, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE (www.uke.gov.pl) wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Abonentów, o których mowa w zdaniu drugim definicji „Konsumenta” określonej w § 2 Regulaminu.

 2. W przypadku naruszania przez Dostawcę warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Abonent zobowiązany jest informować Dostawcę o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Dostawca niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy. Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 3. Aktualne Dokumenty Abonenckie dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w Serwisie Internetowym Dostawcy oraz w Biurze Obsługi Klienta. Dostawca nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także na każde jego żądanie. Dostawca dostarcza wzorce umowne na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Dostawcę.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 02.10.2023 roku w stosunku do umów zawartych od tego dnia (włącznie).

Menu
seex movies potnhub.org kerala school sex videos hot bhabhi on facebook pornodon.net youtube videos sex www bf moves com voyeurporntrends.com rat xxx yama-hime no mi besthentaisex.com gup hentai voltes v legacy cast pinoyteleseryelove.com ang pagkain sa paraiso please don't bully me, nagatoro hentai krazyhentai.com close as neighbors 2 sonytvlive hotmoza.tv www.iandian porn moves.com xvideos.mobile porn-tube-lib.com nepal xxx video nadia ali xhamster kitporn.info nun lesbian porn بزاز كبيرة مصرية hqtube.pro سكس سناء sonakshi hot sex image pornvideosx.info www bathroomsex sxe com video porndot.net porntorrent bengali movies tubepornfilm.mobi bf sexy blue picture bollyshare.in free-indian-porn.com daddy sex video نيك في الموصلات free69tubex.com اخ ينيك امه